CONTRANT INFO

Bangkok Accounting & Tax Co.,ltd

173/19 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 18

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Phone : 02-6708090

Mobile : 093-0740909

Mobile : 098-2751804

Email : zchunli.acc@gmail.com

Email : mbaoshan.acc@gmail.com

Line ID : zhangchunli8167

Line ID : momori_shineexo

Wechat ID : zhangpuyzii

Wechat ID : momoribaoshan1704

แผนที่ (Map)

บริการ ขอใบอนุญาติทำงานและขอ VISA

WORK PERMIT & VISA SERVICE

บริการด้าน VISA  

  • ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (Non-Immigrant Visa (Non-B))
  • ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (Non-Immigrant Visa (Non-B))
  • บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

    ใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit ) หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือลูกจ้าง ต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยจะต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลง ประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ''B'' ( NON-B) หรือวีซ่าประเภทธุรกิจนั่นเอง และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียบร้อย แล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน ( Work Permit ) ได้ที่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ท่านได้เดินถึงประเทศไทย แล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้
  • ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
  • ต่อใบอนุญาตครบปี
  • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน